PRAVILA NAGRADNE IGRE
„OTVORI IGRU“

Drugi deo nagradne igre

PRIREĐIVAČ

ČLAN 1.

Priređivač nagradne igre robi i uslugama je privredno društvo FRUTTI DOO ŠABAC, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152 (u daljem tekstu: „Priređivač“ )saglasno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), na osnovu Odluke o priređivanju nagradne donete od strane zakonskog zastupnika Priređivača br. 211/2020 od 21.04.2021. godine.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 2.

Nagradna igra priređuje se u cilju promocije proizvoda Priređivača. 

U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi Priređivača, odnosno: 

 • „Sinalco Cola“, PET ambalaža od 2L, 1,5L i 0,5L, 
 • „Sinalco Orange“, PET amblaža od 2L, 1,5L i 0,5L, 
 • „Sinalco Ananas“, PET ambalaža od 2L, 
 • „Sinalco Exotic“, PET ambalaža od 2L, 
 • „Sinalco Cassis“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Lemonade“, PET ambalaža od 2L, 
 • „Sinalco Rosso“, PET ambalaža od 2L, 
 • „Sinalco Energis“, PET ambalaža od 1,5L i 0,33L i limenka 0,25L.

NAZIV I VRSTA NAGRADNE IGRE

ČLAN 3.

Nagradna igra u robi i uslugama se priređuje pod nazivom „OTVORI IGRU“. 

VREME PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 4.

Nagradna igra se priređuje u ukupnom trajanju od 42 kalendarska dana, u periodu od 06.07.2021. godine do 16.08.2021. godine.

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 5.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima u kojima su plasirani proizvodi proizvedeni od strane Priređivača. 

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI I OPIS

ČLAN 6.

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja kao kupci u maloprodajnim objektima kupe bilo koji od proizvoda iz asortimana Priređivača, u periodu od 06.07.2021. godine do 16.08.2021. godine, i pošalju prijavu putem SMS poruke na broj 3322, sa sledećom sadržinom: BI broj fiskalnog računa(razmak)ime(razmak)prezime(razmak)mesto prebivališta, u periodu od 00:01h dana 06.07.2021. godine najkasnije do 23:59h dana 15.08.2021. godine. 

Slanjem ispravne SMS poruke, sa svim podacima, učesnik stiče pravo da učestvuje u jednom izvlačenju dnevnih nagrada, jednom izvlačenju nedeljnih nagrada, kao i u izvlačenju glavnih nagrada. 

Sa izvršenom jednom prijavom, lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, nedeljne i glavne nagrade. 

Troškove slanja SMS poruke snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mreža MTS, Telenor i A1. 

Jedno lice može izvršiti prijavu putem SMS-a i učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali sa različitim brojevima fiskalnog računa. Svaka ponovna prijava sa istim brojem fiskalnog računa će biti nevažeća. 

Učesnik nagradne igre je dužan da čuva fiskalni račun ili kopiju računa kao dokaz kupovine i provere fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade. 

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime preuzeti zakonski zastupnik, odnosno roditelj, staratelj. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno odlukom o starateljstvu donetom do strane nadležnog organa. Priređivač zadržava pravo da, po sopstveno nahođenju, izvrši proveru dostavljene dokumentacije. 

NAGRADNI FOND

ČLAN 7.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 500 nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 729.731,66 RSD, sa PDV-om. 

Nagradni fond sastoji se od: 

 • GLAVNIH NAGRADA: Sony PS4 konzola + Vivax TV 55 + brendirana fotelja – lazy bag, pojedinačne vrednosti Sony PS4 konzole: 36.600,00 RSD, pojedinačne vrednosti Vivax TV 55: 42.999,00 RSD, pojedinačne vrednosti brendirane fotelje – lazy bag: 5.573,89 RSD – ukupno 2 glavne nagrade zbirne vrednosti: 170.345,78 RSD, sa PDV-om, 
 • NEDELJNIH NAGRADA: Noćenje na Zlatiboru za dve osobe 3 dana/2 noći, u nekom od unapred predloženih termina, pojedinačne vrednosti: 9.928,00 RSD – ukupno 6 nedeljnih nagrada zbirne vrednosti: 59.568,00 RSD, sa PDV-om, 
 • DNEVNIH NAGRADA: 12 kodova, u formi alfanumeričkog koda, za aktiviranje video igre „PES2021“, pojedinačne vrednosti: EUR 8,64, odnosno 1.015,89 RSD (1 EUR = 117,5801 RSD), sa PDV-om – ukupno 492 dnevne nagrade zbirne vrednosti: 499.817,88 RSD, sa PDV-om. 

IZVLAČENJE DOBITNIKA

ČLAN 8.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada će se izvršiti automatski, odnosno nasumičnim odabirom od strane kompjuterskog programa tako što će se za svaku od nagrada najpre izvući dobitnici, a potom i dve rezerve. 

Izvlačenje 12 dnevnih nagrada u toku dana će se održavati svakog dana tokom trajanja nagradne igre na svakih sat vremena u periodu od 09.00h do 21.00h. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodnog dana, u periodu od 00:01h dana do 23:59h. Izvlačenje dnevnih nagrada počinje dana 07.07.2021. godine za prethodni dan, a poslednje izvlačenje dnevnih nagrada će se održati dana 16.08.2021. godine.

Izvlačenje 1 nedeljne nagrade će se održavati ponedeljkom u 12:00h, za prethodnu nedejlu, i to šest puta tokom trajanja nagradne igre, odnosno na sledeće datume: 12.07.2021. godine, 19.07.2021. godine, 26.07.2021. godine, 02.08.2021. godine, 09.08.2021. godine i 16.08.2021. godine. U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodne nedelje u periodu od ponedeljka od 00:01h do nedelje do 23:59h, sa izuzetkom prvog izvlačenja koje će biti održano dana 12.07.2021. godine kad će učestvovati sve prijave dostavljene od početka nagradne igre, odnosno od 00:01h dana 06.07.2021. godine do 23:59h dana 11.07.2021. godine.

Izvlačenje 2 glavne nagrade će se održati dana 16.08.2021. godine u 14:00h. U izvlačenju glavnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljenje u periodu od 00:01h dana 06.07.2021. godine do 23:59h dana 15.08.2021. godine, nezavisno od toga da li je na osnovu iste prijave ostvaren prethodno neki dobitak ili ne. 

NADZOR NAD NAGRADNOM IGROM

ČLAN 9.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre će sprovoditi Komisija koja se sastoji od tri člana.

Priređivać će voditi Zapisnik o dobitnicima nagradne igre koji će se sastojati od sledećih elemenata:

 • datuma odobrenja nagradne igre od strane Ministarstva finansija – Uprave za igre na sreću, 
 • datuma početka i završetka nagradne igre, 
 • imena i prezimena članova komisije, 
 • načina utvrđivanja dobitnika, 
 • datuma utvrđivanja dobitnika nagrade, 
 • imena, prezimena i adrese dobitnika,  
 • naziva nagrade koju je svaki dobitnik osvojio i vrednosti nagrade.

Zapisnik o dobitnicima nagradne igre će svojeručno potpisati svi članovi Komisije i po okončanju nagradne igre isti dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za igre na sreću uz izveštaj o nagradnoj igri.  

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA, NAČIN I ROK OSTVARIVANJA NAGRADA

ČLAN 10.

Dobitnici dnevnih nagrada će biti obavešteni putem SMS poruke poslate na telefonski broj sa koga je izvršena prijava, a dobitnici nedeljnih i glavnih nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Priređivača putem telefonskog broja sa koga je poslat SMS sa prijavom. 

Rok za preuzimanje nagrada je 20 (dvadeset) dana od dana izvršenog obaveštenja od strane Priređivača, nakon čega dobitnik nema pravo da potražuje nagradu od strane Priređivača. 

Spisak dodeljenih nagrada će takođe biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana završetka nagradne igre, odnosno najkasnije do 26.08.2021. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

ČLAN 11.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), Pravila nagradne igre će biti objavljena najkasnije 8 (osam) dana pre otpočinjanja nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distibuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Pravila, kao i ostale informacije u vezi sa nagradnom igrom, dobitnicima će biti dostupni na internet stranici www.otvoriigru.rs najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre, a tokom celokupnog trajanja nagradne igre, kao i putem telefona: +381 11 4429 115, radnim danima u periodu od 8.00 časova do 16.00  časova.

PREKID NAGRADNE IGRE

ČLAN 12.

Priređivač nagradne igre može prekinuti nagradnu igru u slučaju usled više sili ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i koje su bile van uticaja Priređivača.

O eventualnom prekidu nagradne igre, Priređivač će obavestiti potrošače putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

IZVEŠTAJ O NAGRADNOJ IGRI

ČLAN 13.

Po završetku nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 (trideset) dana dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaj o nagradnoj igri sa podacima o dodeljenim nagradama, kao i podatke o dobitnicima (ime, prezime i adresa).

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

ČLAN 14.

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Priređivač obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

 • rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Priređvač nagradne igre, odnosno FRUTTI doo Šabac, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152; 
 • podaci o ličnosti dobitnika dostavljeni Priređivaču od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Priređivača u vezi sa nagradnom igrom, odnosno u svrhu dostavljanja Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaja nakon okončanja nagradne igre; 
 • Priređivač je shodno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020) dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija. Podaci o licima se prikupljaju i obrađuju uskladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Elektronski podaci i ostalu dokumentaciju, Priređivač će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose; 
 • dobitnici su u obavezi da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu iz ukupnog nagradnog fonda; 
 • u cilju obrade prikupljenih podataka o ličnosti, rukovalac će iznositi prikupljene podatke u zemlje EU, koje u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Priređivača, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Priređivača, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je ulesnik u nagradnoj igri, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

ČLAN 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila,  zakonskih i ostalih propisa. 

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka za preuzimanje nagrada saglasno članu 10 ovih Pravila, neće se razmatrati, niti će ta lica od Priređivača imati pravo na bilo koje drugo potraživanje. 

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost. 

Svi eventualni zahtevi u pogledu upotrebne vrednosti i kvaliteta nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih nagrada.

TROŠKOVI

ČLAN 16.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa nagradama osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

ČLAN 17.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. 

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

STUPANJE NA SNAGU

ČLAN 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije – Uprave za igre na sreću.

U Šapcu, dana 21.04.2021. godine.

Za Priređivača:
Vladimir Petrović, direktor

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„OTVORI IGRU“

Prvi deo nagradne igre

PRIREĐIVAČ

ČLAN 1.

Priređivač nagradne igre robi i uslugama je privredno društvo FRUTTI DOO ŠABAC, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152 (u daljem tekstu: „Priređivač“ ), saglasno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), na osnovu Odluke o priređivanju nagradne donete od strane zakonskog zastupnika Priređivača br. 210/2020 od 21.04.2021. godine.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 2.

Nagradna igra priređuje se u cilju promocije proizvoda Priređivača.

U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi Priređivača, odnosno:

 • „Sinalco Cola“, PET ambalaža od 2L, 1,5L i 0,5L,
 • „Sinalco Orange“, PET amblaža od 2L, 1,5L i 0,5L,
 • „Sinalco Ananas“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Exotic“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Cassis“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Lemonade“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Rosso“, PET ambalaža od 2L,
 • „Sinalco Energis“, PET ambalaža od 1,5L i 0,33L i limenka 0,25L.

NAZIV I VRSTA NAGRADNE IGRE

ČLAN 3.

Nagradna igra u robi i uslugama se priređuje pod nazivom „OTVORI IGRU“.

VREME PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 4.

Nagradna igra se priređuje u ukupnom trajanju od 43 kalendarska dana, u periodu od 24.05.2021. godine do 05.07.2021. godine.

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

ČLAN 5.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima u kojima su plasirani proizvodi proizvedeni od strane Priređivača.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI I OPIS

ČLAN 6.

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja kao kupci u maloprodajnim objektima kupe bilo koji od proizvoda iz asortimana Priređivača, u periodu od 24.05.2021. godine do 04.07.2021. godine, i pošalju prijavu putem SMS poruke na broj 3322, sa sledećom sadržinom: BI broj fiskalnog računa(razmak)ime(razmak)prezime(razmak)mesto prebivališta, u periodu od 00:01h dana 24.05.2021. godine najkasnije do 23:59h dana 04.07.2021. godine.

Slanjem ispravne SMS poruke, sa svim podacima, učesnik stiče pravo da učestvuje u jednom izvlačenju dnevnih nagrada, jednom izvlačenju nedeljnih nagrada, kao i u izvlačenju glavnih nagrada.

Sa izvršenom jednom prijavom, lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, nedeljne i glavne nagrade.

Troškove slanja SMS poruke snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mreža MTS, Telenor i A1.

Jedno lice može izvršiti prijavu putem SMS-a i učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali sa različitim brojevima fiskalnog računa. Svaka ponovna prijava sa istim brojem fiskalnog računa će biti nevažeća.

Učesnik nagradne igre je dužan da čuva fiskalni račun ili kopiju računa kao dokaz kupovine i provere fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime preuzeti zakonski zastupnik, odnosno roditelj, staratelj. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno odlukom o starateljstvu donetom do strane nadležnog organa. Priređivač zadržava pravo da, po sopstveno nahođenju, izvrši proveru dostavljene dokumentacije.

NAGRADNI FOND

ČLAN 7.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 512 nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 801.490,34 RSD, sa PDV-om.

Nagradni fond sastoji se od:

 • GLAVNIH NAGRADA: Sony PS4 konzola + Vivax TV 55 + brendirana fotelja – lazy bag, pojedinačne vrednosti Sony PS4 konzole: 36 600,00 RSD, pojedinačne vrednosti Vivax TV 55: 42.999,00 RSD, pojedinačne vrednosti brendirane fotelje – lazy bag: 5.573,89 RSD – ukupno 2 glavne nagrade zbirne vrednosti: 170.345,78 RSD, sa PDV-om,
 • NEDELJNIH NAGRADA: Noćenje na Zlatiboru za dve osobe 3 dana/2 noći, u nekom od unapred predloženih termina, pojedinačne vrednosti: 19.856,00 RSD – ukupno 6 nedeljnih nagrada zbirne vrednosti: 119.136,00 RSD, sa PDV-om,
 • DNEVNIH NAGRADA: 12 kodova, u formi alfanumeričkog koda, za aktiviranje video igre „PES2021“, pojedinačne vrednosti: EUR 8,64, odnosno 1 015,89 RSD (1 EUR = 117,5801 RSD), sa PDV-om – ukupno 504 dnevnih nagrada zbirne vrednosti: 512.008,56 RSD, sa PDV-om.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

ČLAN 8.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada će se izvršiti automatski, odnosno nasumičnim odabirom od strane kompjuterskog programa tako što će se za svaku od nagrada najpre izvući dobitnici, a potom i dve rezerve.

Izvlačenje 12 dnevnih nagrada u toku dana će se održavati svakog dana tokom trajanja nagradne igre, odnosno na svakih sat vremena u periodu od 09.00h do 21.00h. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodnog dana, u periodu od 00:01h dana do 23:59h. Izvlačenje dnevnih nagrada počinje dana 25.05.2021. godine za prethodni dan, a poslednje izvlačenje dnevnih nagrada će se održati dana 05.07.2021. godine.

Izvlačenje 1 nedeljne nagrade će se održavati ponedeljkom u 12:00h, za prethodnu nedelju, i to šest puta tokom trajanja nagradne igre, odnosno na sledeće datume: 31.05.2021. godine, 07.06.2021. godine, 14.06.2021. godine, 21.06.2021. godine, 28.06.2021. godine i 05.07.2021. godine. U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodne nedelje u periodu od ponedeljka od 00:01h do nedelje do 23:59h, sa izuzetkom prvog izvlačenja koje će biti održano dana 31.05.2021. godine kad će učestvovati sve prijave dostavljene od početka nagradne igre, odnosno od 00:01h dana 24.05.2021. godine do 23:59h dana 30.05.2021. godine.

Izvlačenje 2 glavne nagrade će se održati dana 05.07.2021. godine u 14:00h. U izvlačenju glavnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljenje u periodu od 00:01h dana 24.05.2021. godine do 23:59h dana 04.07.2021. godine, nezavisno od toga da li je na osnovu iste prijave ostvaren prethodno neki dobitak ili ne.

NADZOR NAD NAGRADNOM IGROM

ČLAN 9.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre će sprovoditi Komisija koja se sastoji od tri člana.

Priređivać će voditi Zapisnik o dobitnicima nagradne igre koji će se sastojati od sledećih elemenata:

 • datuma odobrenja nagradne igre od strane Ministarstva finansija – Uprave za igre na sreću,
 • datuma početka i završetka nagradne igre,
 • imena i prezimena članova komisije,
 • načina utvrđivanja dobitnika,
 • datuma utvrđivanja dobitnika nagrade,
 • imena, prezimena i adrese dobitnika,
 • naziva nagrade koju je svaki dobitnik osvojio i vrednosti nagrade.

Zapisnik o dobitnicima nagradne igre će svojeručno potpisati svi članovi Komisije i po okončanju nagradne igre isti dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za igre na sreću uz izveštaj o nagradnoj igri.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA, NAČIN I ROK OSTVARIVANJA NAGRADA

ČLAN 10.

Dobitnici dnevnih nagrada će biti obavešteni putem SMS poruke poslate na telefonski broj sa koga je izvršena prijava, a dobitnici nedeljnih i glavnih nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Priređivača putem telefonskog broja sa koga je poslat SMS sa prijavom.

Rok za preuzimanje nagrada je 20 (dvadeset) dana od dana izvršenog obaveštenja od strane Priređivača, nakon čega dobitnik nema pravo da potražuje nagradu od strane Priređivača.

Spisak dodeljenih nagrada će takođe biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana završetka nagradne igre, odnosno najkasnije do 15.07.2021. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

ČLAN 11.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), Pravila nagradne igre će biti objavljena najkasnije 8 (osam) dana pre otpočinjanja nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distibuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Pravila, kao i ostale informacije u vezi sa nagradnom igrom, dobitnicima će biti dostupni na internet stranici www.otvoriigru.rs najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre, a tokom celokupnog trajanja nagradne igre, kao i putem telefona: +381 11 4429 115, radnim danima u periodu od 8.00 časova do 16.00 časova.

PREKID NAGRADNE IGRE

ČLAN 12.

Priređivač nagradne igre može prekinuti nagradnu igru u slučaju usled više sili ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i koje su bile van uticaja Priređivača.

O eventualnom prekidu nagradne igre, Priređivač će obavestiti potrošače putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

IZVEŠTAJ O NAGRADNOJ IGRI

ČLAN 13.

Po završetku nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 (trideset) dana dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaj o nagradnoj igri sa podacima o dodeljenim nagradama, kao i podatke o dobitnicima (ime, prezime i adresa).

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

ČLAN 14.

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Priređivač obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

 • rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Priređvač nagradne igre, odnosno FRUTTI doo Šabac, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152;
 • podaci o ličnosti dobitnika dostavljeni Priređivaču od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Priređivača u vezi sa nagradnom igrom, odnosno u svrhu dostavljanja Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaja nakon okončanja nagradne igre;
 • Priređivač je shodno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020) dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija. Podaci o licima se prikupljaju i obrađuju uskladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Elektronski podaci i ostalu dokumentaciju, Priređivač će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose;
 • dobitnici su u obavezi da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu iz ukupnog nagradnog fonda;
 • u cilju obrade prikupljenih podataka o ličnosti, rukovalac će iznositi prikupljene podatke u zemlje EU, koje u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Priređivača, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Priređivača, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je ulesnik u nagradnoj igri, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

ČLAN 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila,  zakonskih i ostalih propisa.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka za preuzimanje nagrada saglasno članu 10 ovih Pravila, neće se razmatrati, niti će ta lica od Priređivača imati pravo na bilo koje drugo potraživanje.

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost.

Svi eventualni zahtevi u pogledu upotrebne vrednosti i kvaliteta nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih nagrada.

TROŠKOVI

ČLAN 16.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa nagradama osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

ČLAN 17.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

STUPANJE NA SNAGU

ČLAN 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije – Uprave za igre na sreću.

U Šapcu, dana 21.04.2021. godine.

Za Priređivača:
Vladimir Petrović, direktor