Preloader Image

PRAVILA PRVE NAGRADNE IGRE „OTVORI IGRU“

 

PRIREĐIVAČ

Član 1.

Priređivač nagradne igre robi i uslugama je privredno društvo FRUTTI DOO ŠABAC, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152 (u daljem tekstu: „Priređivač“ ), saglasno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), na osnovu Odluke o priređivanju nagradne donete od strane zakonskog zastupnika Priređivača br.21/2020 od 21.05.2020. godine.

 

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra priređuje se u cilju promocije proizvoda Priređivača.

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

 • Sinalco Cola, PET ambalaža od 2L
 • Sinalco Orange, PET amblaža od 2L,
 • Sinalco Cassis, PET ambalaža od 2L,

(u daljem tekstu: „Nagradni proizvodi“).

 

NAZIV I VRSTA NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra u robi i uslugama se priređuje pod nazivom „OTVORI IGRU“.

 

VREME PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 4.

Nagradna igra se priređuje u ukupnom trajanju od 45 kalendarskih dana, u periodu od 01.07.2020. godine do 14.08.2020. godine.

 

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 5.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima u kojima su plasirani Nagradni proizvodi (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L) proizvedeni od strane Priređivača.

 

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Član 6.

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja kao kupci u maloprodajnim objektima u periodu trajanja nagradne igre od 01.07.2020. godine do 14.08.2020. godine kupe neki od Nagradnih proizvoda (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L) proizvedenih od strane Priređivača i pronađu nagradu ispod zatvarača.

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposonosti, nagradu će za njega i u njegovo ime preuzeti zakonski zastupnik, odnosno roditelj, staratelj. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno odlukom o starateljstvu donetom do strane nadležnog organa. Priređivač zadržava pravo da, po sopstveno nahođenju, izvrši proveru dostavljene dokumentacije.

NAGRADNI FOND

Član 7.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 730 nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 950.977,25 RSD, sa PDV-om.

Nagradni fond sastoji se od sledećih nagrada:

 • Sony PS4 konzola, ukupno 5 jedinica, pojedinačne vrednosti 36.000,00 RSD, odnosno ukupne vrednosti 180.000,00 RSD, sa PDV-om,
 • brendiranih fotelja – lazy bag, ukupno 15 jedinica, pojedinačne vrednosti 5.573,89 RSD, odnosno ukupne vrednosti 83.608,35 RSD, sa PDV-om,
 • brendiranih fudbalskih lopti, ukupno 50 jedinica, pojedinačne vrednosti 776,11 RSD, odnosno ukupne vrednosti 38.805,5 RSD, sa PDV-om,
 • kodova, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, za aktiviranje video igre „PES2020“, ukupno 600 jedinica, pojedinačne vrednosti 1.044,25 RSD, odnosno ukupne vrednosti 626.550,00 RSD, sa PDV-om,
 • kodova „my Club Coin“, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, kojim se stiču određene pogodnosti u video igri „PES2020“, ukupno 60 jedinica, pojedinačne vrednosti 366,89 RSD, odnosno ukupne vrednosti 22.013,4 RSD, sa PDV-om.

 

OPIS NAGRADNE IGRE

Član 8.

Ispod čepa, na određenom broju plasiranih Nagradnih proizvoda (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L), se nalaze informacije o nagradama navedenim u članu 7. Pravila.

Za nagradu „Sony PS4 konzola“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „SONY PS4“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom ispod, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega može direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „brendirana fotelja – lazy bag“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „LAZY BAG“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega može direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „brendirana fudbalska lopta“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „FUDBALSKA LOPTA“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega će direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „kod, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, za aktiviranje video igre „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati pristup video igri „PES2020“.

Za nagradu „kod „my Club Coin“, kojim se stiču određene pogodnosti u video igri  „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati određene pogodnosti u video igri „PES2020“.

 

NADZOR NAD NAGRADNOM IGROM

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre će sprovoditi Komisija koja se sastoji od tri člana.

Priređivać će voditi Zapisnik o dobitnicima nagradne igre koji će se sastojati od sledećih elemenata:

 • datuma odobrenja nagradne igre od strane Ministarstva finansija – Uprave za igre na sreću,
 • datuma početka i završetka nagradne igre,
 • imena i prezimena članova komisije,
 • načina utvrđivanja dobitnika,
 • datuma utvrđivanja dobitnika nagrade,
 • imena, prezimena i adrese dobitnika,
 • naziva nagrade koju je svaki dobitnik osvojio i vrednosti nagrade.

Zapisnik o dobitnicima nagradne igre će svojeručno potpisati svi članovi Komisije i po okončanju nagradne igre isti dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za igre na sreću uz izveštaj o nagradnoj igri.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA NAGRADNE IGRE

Član 10.

Spisak dodeljenih nagrada će biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana, odnosno najkasnije do 24.08.2020. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Član 11.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), Pravila nagradne igre će biti objavljena najkasnije 8 (osam) dana pre otpočinjanja nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distibuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Pravila, kao i ostale informacije u vezi sa nagradnom igrom, dobitnicima će biti dostupni na internet stranici www.otvoriigru.rs najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre, a tokom celokupnog trajanja nagradne igre, kao i putem telefona: +381 15 344 782, radnim danima u periodu od 8.00 časova do 16.00  časova.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 12.

Priređivač nagradne igre može prekinuti nagradnu igru u slučaju usled više sili ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i koje su bile van uticaja Priređivača.

O eventualnom prekidu nagradne igre, Priređivač će obavestiti potrošače putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

IZVEŠTAJ O NAGRADNOJ IGRI

Član 13.

Po završetku nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 (trideset) dana dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaj o nagradnoj igri sa podacima o dodeljenim nagradama, kao i podatke o dobitnicima (ime, prezime i adresa).

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Član 14.

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Priređivač obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

 • rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Priređvač nagradne igre, odnosno FRUTTI doo Šabac, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152;
 • podaci o ličnosti dobitnika (ime, prezime i adresa) koji su prikupljeni putem internet stranice otvoriigru.rs ili su na drugi način dostavljeni Priređivaču od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Priređivača u vezi sa nagradnom igrom, odnosno u svrhu dostavljanja Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaja nakon okončanja nagradne igre;
 • Priređivač je shodno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020) dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija. Podaci o licima se prikupljaju i obrađuju uskladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Elektronski podaci i ostalu dokumentaciju, Priređivač će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose;
 • dobitnici su u obavezi da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu iz ukupnog nagradnog fonda;
 • u cilju obrade prikupljenih podataka o ličnosti, rukovalac će iznositi prikupljenje podatke u zemlje EU, koje u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Priređivača, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Priređivača, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je dobitnik koji popuni formular za aktiviranje nagradnih kodova na stranici www.otvoriigru.rs, odnosno na bilo koji drugi način Priređivaču dostavio podatke o ličnosti, a sve radi prijema nagrade, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

Član 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila,  zakonskih i ostalih propisa.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre, neće se razmatrati, niti će ta lica od Priređivača imati pravo na bilo koje drugo potraživanje.

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost.

Svi eventualni zahtevi u pogledu upotrebne vrednosti i kvaliteta nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih nagrada.

 

TROŠKOVI

Član 16.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa nagradama osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima.

 

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 17.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležni sud u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU

Član 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije – Uprave za igre na sreću.

 

U Šapcu, dana 29.05.2020. godine.

Za Priređivača:
Vladimir Petrović, direktor

PRAVILA DRUGE NAGRADNE IGRE „OTVORI IGRU“

 

PRIREĐIVAČ

Član 1.

Priređivač nagradne igre robi i uslugama je privredno društvo FRUTTI DOO ŠABAC, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152 (u daljem tekstu: „Priređivač“ ), saglasno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), na osnovu Odluke o priređivanju nagradne donete od strane zakonskog zastupnika Priređivača br.22/2020 od 21.05.2020. godine.

 

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra priređuje se u cilju promocije proizvoda Priređivača.

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

 • Sinalco Cola, PET ambalaža od 2L
 • Sinalco Orange, PET amblaža od 2L,
 • Sinalco Cassis, PET ambalaža od 2L,

(u daljem tekstu: „Nagradni proizvodi“).

 

NAZIV I VRSTA NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra u robi i uslugama se priređuje pod nazivom „OTVORI IGRU“.

 

VREME PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 4.

Nagradna igra se priređuje u ukupnom trajanju od 45 kalendarskih dana, u periodu od 15.08.2020. godine do 28.09.2020. godine.

 

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 5.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima u kojima su plasirani Nagradni proizvodi (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L) proizvedeni od strane Priređivača.

 

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Član 6.

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja kao kupci u maloprodajnim objektima u periodu trajanja nagradne igre od 15.08.2020. godine do 28.09.2020. godine kupe neki od Nagradnih proizvoda (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L) proizvedenih od strane Priređivača i pronađu nagradu ispod zatvarača.

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposonosti, nagradu će za njega i u njegovo ime preuzeti zakonski zastupnik, odnosno roditelj, staratelj. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno odlukom o starateljstvu donetom do strane nadležnog organa. Priređivač zadržava pravo da, po sopstveno nahođenju, izvrši proveru dostavljene dokumentacije.

NAGRADNI FOND

Član 7.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 730 nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 950.977,25 RSD, sa PDV-om.

Nagradni fond sastoji se od sledećih nagrada:

 • Sony PS4 konzola, ukupno 5 jedinica, pojedinačne vrednosti 36.000,00 RSD, odnosno ukupne vrednosti 180.000,00 RSD, sa PDV-om,
 • brendiranih fotelja – lazy bag, ukupno 15 jedinica, pojedinačne vrednosti 5.573,89 RSD, odnosno ukupne vrednosti 83.608,35 RSD, sa PDV-om,
 • brendiranih fudbalskih lopti, ukupno 50 jedinica, pojedinačne vrednosti 776,11 RSD, odnosno ukupne vrednosti 38.805,5 RSD, sa PDV-om,
 • kodova, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, za aktiviranje video igre „PES2020“, ukupno 600 jedinica, pojedinačne vrednosti 1.044,25 RSD, odnosno ukupne vrednosti 626.550,00 RSD, sa PDV-om,
 • kodova „my Club Coin“, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, kojim se stiču određene pogodnosti u video igri „PES2020“, ukupno 60 jedinica, pojedinačne vrednosti 366,89 RSD, odnosno ukupne vrednosti 22.013,4 RSD, sa PDV-om.

 

OPIS NAGRADNE IGRE

Član 8.

Ispod čepa, na određenom broju plasiranih Nagradnih proizvoda (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L), se nalaze informacije o nagradama navedenim u članu 7. Pravila.

Za nagradu „Sony PS4 konzola“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „SONY PS4“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom ispod, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega može direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „brendirana fotelja – lazy bag“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „LAZY BAG“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega može direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „brendirana fudbalska lopta“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „FUDBALSKA LOPTA“. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom, Priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega će direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „kod, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, za aktiviranje video igre „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati pristup video igri „PES2020“.

Za nagradu „kod „my Club Coin“, kojim se stiču određene pogodnosti u video igri  „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati određene pogodnosti u video igri „PES2020“.

 

NADZOR NAD NAGRADNOM IGROM

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre će sprovoditi Komisija koja se sastoji od tri člana.

Priređivać će voditi Zapisnik o dobitnicima nagradne igre koji će se sastojati od sledećih elemenata:

 • datuma odobrenja nagradne igre od strane Ministarstva finansija – Uprave za igre na sreću,
 • datuma početka i završetka nagradne igre,
 • imena i prezimena članova komisije,
 • načina utvrđivanja dobitnika,
 • datuma utvrđivanja dobitnika nagrade,
 • imena, prezimena i adrese dobitnika,
 • naziva nagrade koju je svaki dobitnik osvojio i vrednosti nagrade.

Zapisnik o dobitnicima nagradne igre će svojeručno potpisati svi članovi Komisije i po okončanju nagradne igre isti dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za igre na sreću uz izveštaj o nagradnoj igri.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA NAGRADNE IGRE

Član 10.

Spisak dodeljenih nagrada će biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana, odnosno najkasnije do 08.10.2020. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Član 11.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020), Pravila nagradne igre će biti objavljena najkasnije 8 (osam) dana pre otpočinjanja nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distibuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Pravila, kao i ostale informacije u vezi sa nagradnom igrom, dobitnicima će biti dostupni na internet stranici www.otvoriigru.rs najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre, a tokom celokupnog trajanja nagradne igre, kao i putem telefona: +381 15 344 782, radnim danima u periodu od 8.00 časova do 16.00  časova.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 12.

Priređivač nagradne igre može prekinuti nagradnu igru u slučaju usled više sili ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i koje su bile van uticaja Priređivača.

O eventualnom prekidu nagradne igre, Priređivač će obavestiti potrošače putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

IZVEŠTAJ O NAGRADNOJ IGRI

Član 13.

Po završetku nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 (trideset) dana dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaj o nagradnoj igri sa podacima o dodeljenim nagradama, kao i podatke o dobitnicima (ime, prezime i adresa).

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Član 14.

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Priređivač obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

 • rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Priređvač nagradne igre, odnosno FRUTTI doo Šabac, sa sedištem na adresi Hajduk Stanka 46, Šabac, matični broj: 17465520, PIB: 102484152;
 • podaci o ličnosti dobitnika (ime, prezime i adresa) koji su prikupljeni putem internet stranice otvoriigru.rs ili su na drugi način dostavljeni Priređivaču od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Priređivača u vezi sa nagradnom igrom, odnosno u svrhu dostavljanja Ministarstvu finansija Republike Srbije – Upravi za igre na sreću izveštaja nakon okončanja nagradne igre;
 • Priređivač je shodno Zakonu o igrama na sreću („Sl glasnik RS“, br. 18/2020) dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija. Podaci o licima se prikupljaju i obrađuju uskladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Elektronski podaci i ostalu dokumentaciju, Priređivač će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose;
 • dobitnici su u obavezi da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu iz ukupnog nagradnog fonda;
 • u cilju obrade prikupljenih podataka o ličnosti, rukovalac će iznositi prikupljenje podatke u zemlje EU, koje u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Priređivača, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Priređivača, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je dobitnik koji popuni formular za aktiviranje nagradnih kodova na stranici www.otvoriigru.rs, odnosno na bilo koji drugi način Priređivaču dostavio podatke o ličnosti, a sve radi prijema nagrade, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

Član 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila,  zakonskih i ostalih propisa.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre, neće se razmatrati, niti će ta lica od Priređivača imati pravo na bilo koje drugo potraživanje.

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost.

Svi eventualni zahtevi u pogledu upotrebne vrednosti i kvaliteta nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih nagrada.

 

TROŠKOVI

Član 16.

Organizator neće snositi troškove u vezi sa nagradama osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima.

 

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 17.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležni sud u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU

Član 18.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije – Uprave za igre na sreću.

 

U Šapcu, dana 29.05.2020. godine.

Za Priređivača:
Vladimir Petrović, direktor